Missie en visie

Nieuwkoop is een verbastering van Nieuwe Cope. In dit gebied werden vanaf 1100 copes uitgegeven: stukken land die ontgonnen mochten worden.
Het museum laat het ontstaan zien van het huidige veenweidegebied en de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Er is aandacht voor de historische ontwikkelingen, ambachten en gebruiken. Door het verbeelden, beleven en uitleggen van de maakbaarheid van Holland draagt het museum bij aan het levendig houden van de geschiedenis van de streek.

Het museum wil met de diverse collecties inzicht geven en onverwachte en verrassende verbanden laten zien. We creëren verbeelding, verwondering, en nieuwe inzichten bij een breed publiek.

Doel van Museum Nieuwkoop

  • Het bijeenbrengen en/of verwerven van collecties en verzamelingen die in brede zin in relatie staan tot het ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop door de eeuwen heen, teneinde deze in een museale omgeving en inrichting aan de hand van een verbindende verhaallijn tentoon te stellen;
  • Het beheren en exploiteren van de in eigendom verworven collecties, alsmede van die collecties die in bruikleen of anderszins onder het beheer van het museum zijn gebracht;
  • Het instandhouden en zo nodig exploiteren van de voormalige smederij van wijlen de heer Leendert Verkley, in de ruimste zin van het woord;
  • Het maken van een passende permanente tentoonstelling en aan de hand van thema’s realiseren van wisseltentoonstellingen;
  • Het organiseren van educatieve activiteiten en andere ondersteunende programma’s;
  • Op jaarbasis 10.000 bezoekers komen er naar het museum;
  • Een sluitende exploitatie.
11-Reghthuystoren