NZ6_6598

Museum Nieuwkoop in oprichting

Ten behoeve van de oprichting en financiering is in 2020 een bidbook samengesteld. Hierin staat het initiatief beschreven voor de inrichting van het beoogde museum. Gedurende de jaren 2020 en 2021 zijn daar inmiddels belangrijke wijzigingen in aangebracht. Zo is het strikt museale karakter gewijzigd naar een bezoekerscentrum met toeristeninformatie in een museale setting. Het definitieve ontwerp is in het najaar van 2021 vastgesteld.

Het volledige bidbook is voor potentiële sponsoren op aanvraag beschikbaar.

Organisatie

Het museum is gevestigd op het terrein van de Zevensprong, Noordenseweg 23 in Nieuwkoop. Op deze locatie is eveneens een restaurant gevestigd en hebben diverse kunstenaars hun atelier.

De locatie is ook een Toeristisch Overstap Punt ( TOP )

Naast het bestuur zal er op termijn een betaalde functionaris aan het Museum verbonden zijn, terwijl alle overige functies door vrijwilligers uitgevoerd worden.

VVV Nieuwkoop is inmiddels gevestigd in Museum Nieuwkoop.

Stichting

Museum Nieuwkoop is een stichting. De volledige naam is: Stichting Oudheidkundig Streek- en Ambachtenmuseum Nieuwkoop. Deze stichting in de huidige vorm is per 1 januari 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41166248. Deze stichting beheert de collecties van het Poldermuseum, het Smederijmuseum, de schaatsen- en mutsencollectie van het voormalige museum Koud aan de Dijk en van het Timmermuseum. Daarnaast werkt het samen met het Historisch Genootschap Nieuwkoop. Alle collecties zijn in bruikleen en worden gebruikt bij de verschillende exposities die het museum door de jaren heen maakt. De collectiestukken die niet gebruikt worden in de expositie worden ondergebracht in het depot, dat ook onder beheer van de stichting staat.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 personen:
Frits Paymans, voorzitter
Frans Buijserd, penningmeester
Trudy Veninga, secretaris
Nicolette Oosterhof
Bert van der Tang

Het bestuur laat zich in de opstartfase van het project ondersteunen door 2 adviseurs:
Sjaak van Onna
Adelheid Ponsioen

Beloningsbeleid

Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Frits Paymans
Voorzitter

Frits Paymans

Nicolette Oosterhof
Lid

Nicolette Oosterhof

Secretaris

Trudy Veninga

Frans Buijserd
Penningmeester

Frans Buijserd

Lid

Bert van der Tang