11-Avondinval

Museum Nieuwkoop heeft ANBI-status aangevraagd.

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Oudheidkundig Streek en Ambachtenmuseum
Ook genoemd: Museum Nieuwkoop
Statutaire zetel: Nieuwkoop
KvK nummer: 41166248
RSIN: 804093337
Activiteiten: SBI-code: 91021 - Musea
Subcategorie I: Culturele ANBI
Statutaire doelstelling:
  1. Het bijeenbrengen en /of verwerven van collecties en verzamelingen die in brede zin in relatie staan tot het ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de gemeente Nieuwkoop door de eeuwen heen, teneinde deze in een museale omgeving en inrichting (hierna te noemen: het museum) aan de hand van een verbindende verhaallijn tentoon te stellen.
  2. Het beheren en exploiteren van de in eigendom verworven collecties, alsmede van die collecties die in bruikleen of anderszins onder het beheer van het museum zijn gebracht.
  3. Het instandhouden en zo nodig exploiteren van de voormalige smederij van wijlen de heer Leendert Verkley, in de ruimste zin van het woord.
  4. Het initiëren, faciliteren en organiseren van passende activiteiten, die ondersteunend zijn aan de in te richten permanente expositie, alsmede aan periodiek - aan de hand van een thema - te houden wisseltentoonstellingen.
  5. De stichting beoogt niet het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt:

Museum Nieuwkoop laat het ontstaan zien van het huidige veenweidegebied en de ontwikkelingen door de eeuwen heen. Er is aandacht voor de historische ontwikkelingen, ambachten en gebruiken. Door het verbeelden, beleven en uitleggen van de maakbaarheid van Holland draagt het museum bij aan het levendig houden van de geschiedenis van de streek. Het museum wil met de diverse collecties inzicht geven en onverwachte en verrassende verbanden laten zien. We creëren verbeelding, verwondering, en nieuwe inzichten bij een breed publiek.